Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

The Relationship Between R&D Expenditures and High Technology Exports: The Case of Turkey

1.

ASELSAN, Ankara, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 372-380
DOI: 10.5152/JSSI.2022.952424
Read: 328 Downloads: 213 Published: 27 December 2022

In this study, R&D Expenditures' impacts on Turkey's high-tech export performance are examined with the help of annual frequented data covering the period 1996–2017. Estimations are performed by Johansen cointegration analysis and error correction model. The findings point out that amplifying R&D expenditures positively affects Turkey's high technology export flows. However, the share of high technology exports in total manufacturing industry exports is adversely affected by increasing of R&D expenditures. This finding is interpreted as the payments made for R&D are employed toward the production of lower sub-technology product groups instead of hightech products for Turkey . Target-oriented monitoring of the expenditures made for supporting R&D activities for Turkey and directing them to high technology products production would assist to expand export volume and export value added in the medium and long run. The study offers important policy implications in terms of its results.


Ar-Ge Harcamaları ile Yüksek Teknoloji İhracatı Arası İlişki: Türkiye Örneği


Ar-Ge harcamalarının Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracat performansına etkisinin 1996-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler yardımıyla incelendiği bu çalışmada tahminler Johansen eş bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular artan Ar-Ge harcamalarının Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracat akımlarını olumlu etkilediğini işaret etmektedir. Fakat yüksek teknoloji ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı artan Ar-Ge harcamalarından olumsuz etkilenmektedir. Bu sonuç Türkiye örneğinde Ar-Ge için yapılan ödemelerinin yüksek teknolojili ürünlerden daha çok alt teknoloji gruplarında yer alan ürünlerin üretimine yöneldiği şeklinde yorumlanmıştır. Türkiye için Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında yapılan harcamaların hedef odaklı takip edilerek teknoloji içeriği yüksek ürünlere yönlendirilmesi orta ve uzun vadede ihracat hacminin ve katma değerinin artmasına imkan sağlayabilecektir. Çalışma sonuçları yönüyle önemli politika önerileri sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Johansen eş bütünleşme, yüksek teknoloji ihracatı


Cite this article as: Aslan, M. (2022). The relationship between R&D expenditures and high technology exports: The case of Turkey. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 372-380.

Files
EISSN 2822-3160