Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

An Investigation of the Relationship Between Fear of COVID-19 and Levels of Depression, Anxiety, and Hopelessness

1.

İstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü İstanbul, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 381-390
DOI: 10.5152/JSSI.2022.998495
Read: 214 Downloads: 105 Published: 27 December 2022

The present study aimed to analyze the relationship between fear of COVID-19 and levels of depression, anxiety, and depression in adults aged 18 and older. The subject group of the research consists of 675 individuals (391 females and 284 males) in the age range of 18 and 75. “Personal Information Form,” “The Fear of COVID-19 Scale” to specify the level of fear of COVID-19, “Beck Depression Scale” to specify the level of depression, “Beck Anxiety Scale” to specify the level of anxiety, and “Beck Hopelessness Scale” to specify the level of hopelessness have been prepared by the researcher and used to collect personal data from the subject group. Independent samples t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation analysis, and simple linear regression analysis have been used to analyze the collected data. According to the results of the study, due to fear of COVID-19 level, level changes of depression, anxiety, and hopelessness have been viewed according to demographic variables. Furthermore, it has been observed that as individuals’ fear of COVID-19 increased, their levels of depression, anxiety, and hopelessness also increased; herewith, the fear of COVID-19 has predictive effects on levels of depression, anxiety, and hopelessness.


Covid 19 Korkusu ile Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Bu çalışmada, 18 yaş ve üzeri bireylerde Covid-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 18 ile 75 arasında değişen toplam 675 (391 kadın ve 284 erkek) birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu”, Covid-19 korkusu düzeylerini belirlemek için “Covid-19 Korkusu Ölçeği”, depresyon düzeylerini belirlemek için “Beck Depresyon Ölçeği”, anksiyete düzeylerini belirlemek için “Beck Anksiyete Ölçeği” ve umutsuzluk düzeylerini belirlemek için “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri ile depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaştığı görülmüştür. Aynı zamanda bireylerin Covid-19 korkusu arttıkça depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin de arttığı; Covid-19 korkusunun depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri üzerinde yordayıcı etkileri olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Covid-19 korkusu, depresyon, anksiyete, umutsuzluk


Cite this article as: Şahin, M., & Aydın, M. N. (2022). An investigation of the relationship between fear of COVID-19 and levels of depression, anxiety, and hopelessness. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 381-390.

Files
EISSN 2822-3160