Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Rethinking Sustainable Tourism After the COVID-19 Pandemic

1.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağrı, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 404-412
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1018803
Read: 200 Downloads: 95 Published: 27 December 2022

The COVID-19 outbreak has posed a serious public health problem worldwide. Due to the rapidly spreading COVID-19 virus, authorities have taken measures to restrict the normal flow of daily life. In this context, the aim of the study is to determine the response of sustainable tourism to crises such as COVID-19 and to reveal the positive and negative effects of the epidemic process. Among the qualitative data collection tools of the study, it was revealed from sources such as documents and news reviews. In quantitative terms, data such as tourist and epidemic statistics were collected and analyzed. Because qualitative and quantitative data are integrated, it is possible to evaluate the study as a parallel mixed method. Accordingly, a decrease was observed in the flow of tourists to natural and cultural areas. As a result of this decrease, it is possible to say that the tourism industry has suffered a great deal. The biggest negative aspects are the decrease in tourism employment and the decrease in income. Among the positive developments, the renewal process, which occurs as a result of the decrease in demand for natural areas, comes first. In addition, the tourist flow to cultural areas has decreased. Thus, the burden of damaged cultural areas, albeit for a short time, has also decreased. As it is known, tourists have abrasive effects on these areas.


COVID-19 Salgınında Sürdürülebilir Turizmi Yeniden Düşünmek


COVID-19 salgını dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmuştur. Hızla yayılan Covid-19 virüsü nedeniyle yetkililer günlük hayatın normal akışını kısıtlayıcı tedbirler almışlardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı sürdürülebilir turizmin Covid-19 gibi krizler karşısındaki tepkisini belirlemek ve salgın sürecinin olumlu-olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın nitel açıdan veri toplama araçları arasında doküman ve haber incelemeleri gibi kaynaklardan ortaya konulmuştur. Nicel açıdan ise turist ve salgın istatistikleri gibi veriler toplanarak incelenmiştir. Nitel ve nicel veriler bütünleştiğinden çalışmayı paralel karma yöntem olarak değerlendirmek mümkündür. Bu doğrultuda doğal ve kültürel alanlara yönelik turist akışında düşüşler gözlenmiştir. Bu düşüşün sonucunda ise turizm endüstrisinin büyük bir yara aldığını söylemek mümkündür. Turizm istihdamının düşmesi ve gelirlerin azalması görülen en büyük olumsuz yönlerdendir. Olumlu gelişmelerin arasında ise doğal alanlara yönelik talebin azalması neticesinde oluşan yenilenme süreci başta gelmektedir. Ayrıca kültürel alanlara yönelik turist akışı azalmıştır. Böylece kısa bir süre de olsa zarar gören kültürel alanların yükü de azalmıştır. Bilindiği üzere turistlerin bu alanlara yönelik yıpratıcı etkileri bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler: COVID-19, turizm, sürdürülebilirlik, pandemi, salgın


Cite this article as: Korkusuz, T. (2022). Rethinking sustainable tourism after the COVID-19 pandemic. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 404-412.

Files
EISSN 2822-3160