Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Making Disneyland Out of Iraq: Simulacra in David Hare’s Stuff Happens

1.

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bartın, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 413-420
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1029625
Read: 193 Downloads: 74 Published: 27 December 2022

The tumultuous events of the political world have been successfully represented by British playwrights of the past two decades. Of those playwrights, David Hare is the one who has given special consideration to the dramatization of war, violence, and barbarism all around the globe. One of them is the Iraq war. Hare’s 2004 play, Stuff Happens, staged at the National Theater of London, was a striking example of a theatrical piece concerned with Western imperialism that committed crimes in Iraq in the name of democracy. The play makes it clear that the invasion of Iraq is a great fault from many perspectives as this attempt has brought people death, pain, and tears. To prove this statement, Hare has used verbatim techniques throughout the play. The playwright’s meticulous analysis of the war in Stuff Happens also reflects Baudrillard’s concept of simulacrum and his observations on Disneyland. For Baudrillard, Disneyland is a perfect model of hyperreality. In this context, Hare makes it clear that, during the war, Iraq became the hyperreal model of postmodern imperialism. In this study, the presence of the simulation universe in David Hare’s Stuff Happens was analyzed in light of Jean Baudrillard’s thoughts.


Irak’ı Disneyland’a Çevirmek: David Hare’in Stuff Happens Oyununda Simülakr


Siyaset dünyasındaki çalkantılı olaylar, son yirmi yılın İngiliz oyun yazarları tarafından başarılı biçimde sahneye yansıtılmıştır. Bu oyun yazarlarından David Hare bütün dünyayı etkileyen savaş, şiddet ve barbarlık gibi konuların sahnelenmesine özel önem veren bir isimdir. Irak Savaşı da bunlardan biridir. Hare’in, Londra National Theatre’da sahnelenen, 2004 tarihli Stuff Happens oyunu demokrasi adına Irak’ta suç işleyen Batı emperyalizmini ele alan çarpıcı bir tiyatro eseri örneğidir. Oyun, Irak’ın işgalinin birçok yönden yanlış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü bu girişim insanlara ölüm, acı ve gözyaşı getirmiştir. Hare, bu durumu somutlamak için oyun boyunca belgesel tiyatro tekniğinden yararlanmıştır. Oyun yazarının Stuff Happens’daki savaşa ilişkin titiz incelemesi, Baudrillard’ın simülakr kavramı ile düşünürün Disneyland üzerine yaptığı gözlemlerini de yansıtmaktadır. Baudrillard’a göre Disneyland mükemmel bir hipergerçeklik modelidir. Bu bağlamda Hare, savaş boyunca, Irak’ın postmodern emperyalizmin hipergerçeklik modeline dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu çalışmada David Hare’in Stuff Happens oyununda yer alan simülasyon evreninin varlığını Jean Baudrillard’ın düşünceleri ışığında incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çağdaş Britanya tiyatrosu, David Hare, Stuff Happens, Jean Baudrillard, simülakr


Cite this article as: Biçer, A. G. (2022). Making Disneyland out of Iraq: Simulacra in David Hare’s Stuff Happens. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 413-420.

Files
EISSN 2822-3160