Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Investigation of Studies on Parent Involvement in Preschools in Turkey

1.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 421-430
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1038614
Read: 235 Downloads: 110 Published: 27 December 2022

This research aimed to examine studies on parent involvement in preschools in Turkey. In the research, document analysis, one of the qualitative research methods, was adopted, and 63 articles, 51 master’s theses, and 9 dissertations conducted on parent involvement in preschool between 2000 and 2021 were reviewed. To reach these documents, a literature search was conducted on the websites of the National Thesis Center, Google Scholar, Ulakbim, and Dergipark. Content analysis was used to analyze the research data. The results regarding the publication year, purpose, research method, study design, sample, and data collection tools of the articles, master’s theses, and dissertations examined in the research were obtained. The document analysis showed that the studies were mostly conducted between 2016 and 2020, and most studies examined the opinions, perceptions, attitudes, and beliefs of mothers, fathers, and teachers about parent involvement in preschool and determined the effects of parent involvement. The studies adopted both qualitative and quantitative methods, experimental and survey designs were used, and data were collected through scales, forms, and interviews.


Türkiye’de Okul Öncesinde Aile Katılımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi


Araştırmanın amacı Türkiye’de okul öncesinde aile katılımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi benimsenmiştir. Çalışmada 2000 ve 2021 yılları arasında okul öncesinde aile katılımı ile ilgili yapılan makale, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Araştırmada 63 makale, 51 yüksek lisans tezi ve 9 doktora tezi ele alınmıştır. Bu dokümanlara ulaşmak için Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, Ulakbim, Dergipark sitelerinde alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayın yılı, amacı, çalışma yöntemi, çalışma deseni, örneklemi, veri toplama araçları ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan doküman incelemesi sonucunda, çalışmaların 2016-2020 yılları arasında toplandığı, daha çok anne, baba ve öğretmenlerin okul öncesinde aile katılımına ilişkin görüş, algı, tutum, inançlarının incelenmesine, aile katılımının etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların olduğu görülmüştür. Çalışmalarda nitel ve nicel yöntem benimsenerek, deneysel, tarama desenlerin kullanıldığı, ölçek, form ve görüşmelerle verilerin toplandığı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, lokul öncesi eğitim, okul-aile işbirliği


Cite this article as: Çopur, E. M., & Tezel Şahin, F. (2022). Investigation of studies on parent involvement in preschools in Turkey. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 421-430.

Files
EISSN 2822-3160