Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

I Was Intrinsically Absent: Artist’s Historical Adventure

1.

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bartın, Türkiye

2.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Malatya, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 223-228
DOI: 10.5152/JSSI.2022.992731
Read: 458 Downloads: 157 Published: 28 June 2022

If we base our assessment on the point where art has come today, answering the questions of “who is the artist?” and “when did the artist materialize?” with certainty seems improbable. Determining a point of origin for the artist figure’s emergence through art history, which focuses on archaic data, mythology, iconography, subsequently trends, movements, drifts, is quite difficult. Even though emergence of art itself can be systematically assessed parallel to evolution course of humankind, the process of artist as a figure existing in art is ambiguous. Although the existence of the artist is evaluated synchronically with the appearance of art, the questions of artist being recognized as a cognitive object, date of artist being recorded as a subject are unobvious. This ambiguity opens paradigms about artist coming to existence to debate. In this article, factual and conceptual materialization of artist in context of art ontology will be discussed. Information on the embodiment of the time course of artist becoming in sight and debates sparked by this information will be emphasized. Under the light of data brought out by these information and debates, how art history, as a discipline, views the problematic will also be addressed.

Ben Aslında Yoktum: Sanatçının Tarihsel Serüveni

Sanatın bugün geldiği nokta esas alındığında sanatçı kimdir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Sorularına kesin bir cevap vermek mümkün görünmemektedir. Arkaik veriler, mitoloji, ikonografi, ardından akımlar, hareketler, yönelişleri odağa alan sanat tarihinde, sanatçı figürünün ortaya çıkışına dair bir başlangıç noktası bulmak oldukça zordur. Sanatın kendisinin ortaya çıkışı insanlığın gelişim sürecine paralel bir sistematikle değerlendirilebilse de sanatçının bir figür olarak sanat içindeki varlığına dair süreç belirgin değildir. Her ne kadar sanatçının varlığı ile sanatın ortaya çıkışı eş zamanlı olarak değerlendirilse de sanatçının bir bilgi nesnesi olarak ne zaman görünmeye başladığı, bir özne olarak hangi tarihten itibaren kayda geçirildiği konusu belirgin değildir. Bu belirsizlik, sanatçının ortaya çıkış sürecine dair paradigmaları da tartışmaya açık hale getirir. Bu makalede sanatçının olgusal ve kavramsal olarak ortaya çıkış süreci sanat ontolojisi bağlamında tartışılacaktır. Sanatçının görünür olma sürecinin somutlaştırılmasına yönelik bilgiler ve bu bilgilerin yarattığı tartışmalar üzerinde durulacaktır. Bu bilgi ve tartışmaların ortaya çıkardığı veriler ışığında, sanat tarihinin bir disiplin olarak sorunsala nasıl baktığına da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antrolopoloji, sanat, sanat tarihi, sanat ontolojisi, sanatçı

Cite this article: Özkul, D. T., & Küçükşen Öner, F. (2022). Ben aslında yoktum: Sanatçının tarihsel serüveni. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), 223-228.

Files
EISSN 2822-3160