Current Perspectives in
Social Sciences
Review

Social Inequality in Aging

1.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karaman, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 350-360
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1033558
Read: 257 Downloads: 141 Published: 27 December 2022

Social inequalities can appear in different proportions and forms depending on individual, social, and cultural factors in the historical process. Social inequalities differ according to age. One of the inequalities emerging due to aging is related to the period of aging. Today, social aging is gradually increasing. Although it has become ideal for individuals to live for a long time, a lot of problems may arise with aging. In the transition from a traditional structure to modern social structure, elderly people have begun to be confronted with a lot of problems more frequently, such as discrimination, exclusion, poverty, neglect, abuse, and social isolation. In modern societies, inequalities that arise due to factors such as economic, education, health, management authority, status reputation, cultural capital, and gender in old age can cause many problems. Various factors such as low-income level, poor health conditions, increased dependence, low education level, and gender inequality of old people may bring about an increase in inequalities. Hence, it is extremely important to accept the existence of social aging, to put forward and implement various solutions to problems that can arise due to inequalities.

 

Yaşlılıkta Toplumsal Eşitsizlik


Toplumsal eşitsizlikler geçmişten günümüze kadar tüm toplumlarda bireysel, kültürel, toplumsal, ekonomik faktörlere göre değişim göstererek var olmuştur. Eşitsizlikler gelir düzeyi, meslek, eğitim düzeyi, cinsiyet gibi çeşitli faktörlere göre değişebilmektedir. Yaş da eşitsizliklerin yaşanmasına neden olan faktörlerdendir. Yaşa dayalı eşitsizlikler farklı dönemlerde karşımıza çıkmakla birlikte yaşlılık dönemindeki eşitsizlikler oldukça önem taşımaktadır. Çünkü tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal yaşlanma hızla devam etmektedir. Geleneksel toplumlardan modern sanayi toplumlarına geçişle birlikte toplam nüfus içerisinde yaşlıların oranı giderek artmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplumsal yaşlanma hızının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Geleneksel ve modern toplum yapıları birbirinden farklıdır. Geleneksel toplumlarda modern toplumlara göre az sayıda yaşlı bulunmaktadır ve bu yaşlılar güçlü bir konuma sahip olabilmişlerdir. Ancak modern sanayi toplum yapısına geçişle birlikte yaşlılar ihmal, istismar, sosyal yalıtım, ayrımcılık gibi pek çok sorunla karşılaşmaya başlamışlardır. Bu çalışmada yaşlılıkta görülen eşitsizlikler tarihsel süreç içerisinde ele alınarak modern toplumlarda yaşanan eşitsizliklere odaklanılmıştır. Söz konusu eşitsizlikler eğitim, ekonomik, sağlık, yönetim-otorite, statü-itibar, kültürel sermaye ve toplumsal cinsiyete dayalı olarak açıklanabilmektedir. Dolayısıyla bu faktörlerle ilişkili olarak ortaya çıkan eşitsizlerin nedenleri ve yol açtığı toplumsal problemlerin ortaya konulması ve çözüm önerilerinde bulunulması önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler: Toplumsal eşitsizlik, yaşlılık, toplumsal yaşlanma, ayrımcılık, kültürel sermaye


Cite this article as: Günler, O. E. (2022). Social inequality in aging. Current Perspectives in Social Sciences, 26(4), 350-360

Files
EISSN 2822-3160