Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Determinants of Health Service Demand of Patients Coming from Nakhchivan: Erzurum Application

1.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 268-280
DOI: 10.5152/JSSI.2022.998494
Read: 410 Downloads: 332 Published: 28 September 2022

The importance of health tourism, which has become popular in the service sector in recent years, is increasing day by day, especially in economic terms. The need to receive health services is shaped in line with the ever-changing demands and needs of individuals and changes with technological advances. In Turkey, one of the developing countries, health tourism is a developing sector. In this context, the aim of the study is to investigate the factors affecting the health service demand of Nakhchivan citizens who come to Erzurum to receive health services. As of the period of the survey used in the research, about 34% of the individuals came to Erzurum for the first time, 37% 2-4 times, and 30% came 5 times or more to receive health services. The study is based on investigating the frequency of health service demand and the factors affecting this frequency with ordinal logistic regression analysis. In the study, it has been determined that the variables of age, job status, income, preference of health institutions in Erzurum, price of health services, time spent in application and registration procedures, doctor and nurse services, accommodation and hospital fees, preference of health services in Erzurum due to country, culture and language proximity. According to the estimated model results, individuals who do not prefer health services in Erzurum because of proximity to the country are 17.4% less likely to request health services for the first time than those who prefer them because of proximity to the country. Persons with an accommodation fee of ₼151-250 and 251-400 ₼ are 13.7% and 16.5% less likely to request healthcare services for the first time than those with an accommodation fee of ₼50 and below. Persons with a hospital fee of 51-150 ₼ are 13.5% less likely to request health services for the first time than those with a hospital fee of 50 ₼ and below.

Nahçıvan'dan Gelen Hastaların Sağlık Hizmeti Talebinin Belirleyicilerinin Sıralı Lojistik Regresyon Modeli ile Araştırılması: Erzurum İli Uygulaması

Son yıllarda hizmet sektörü içinde popüler hale gelen sağlık turizminin özellikle ekonomik açıdan önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık hizmeti alma ihtiyacı bireylerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmekte ve teknolojik ilerlemelerle birlikte değişim göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’de sağlık turizmi, gelişim halindeki bir sektördür. Bu kapsamda çalışmanın amacı, sağlık hizmeti almak için Erzurum’a gelen Nahçıvan uyruklu vatandaşların sağlık hizmeti talebini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırmada kullanılan anketin yapıldığı dönem itibariyle Erzurum’a sağlık hizmeti almak için bireylerin yaklaşık %34’ü ilk kez, %37’si 2-4 kez ve %30’u ise 5 kez ve daha fazla gelmiştir. Çalışma, sağlık hizmeti talep sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analiziyle araştırılmasına dayanmaktadır. Çalışmada yaş, iş durumu, gelir, Erzurum’daki sağlık kurumlarının tercih edilmesi, sağlık hizmetlerinin fiyatı, başvuru ve kayıt işlemlerinde geçen süre, doktor ve hemşire hizmetleri, konaklama ve hastane ücreti, Erzurum’daki sağlık hizmetlerinin ülke, kültür ve dil yakınlığı nedeniyle tercih edilmesi değişkenlerinin sağlık hizmeti talebi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Tahmin edilen model sonuçlarına göre, Erzurum’daki sağlık hizmetlerini ülkeye yakınlık nedeniyle tercih etmeyen bireylerin ülkeye yakınlık nedeniyle tercih edenlere göre ilk kez sağlık hizmeti talep etme sıklığı %17,4 daha azdır. Konaklama ücreti 151-250 ve 251-400 ₼ olan kişilerin konaklama ücreti 50 ₼ ve altındakilere göre ilk kez sağlık hizmeti talep etme sıklığı sırasıyla %13,7 ve %16,5 daha azdır. Hastane ücreti 51-150 ₼ olan kişilerin hastane ücreti 50 ₼ ve altındakilere göre ilk kez sağlık hizmeti talep etme sıklığı %13,5 daha azdır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, sağlık hizmeti, sağlık turizmi, Nahçıvan, sıralı lojistik regresyon

Cite this article: Karabulut, K., Özgenç Osmanoğlu E., & Demir, A. (2022). Determinants of health service demand of patients coming from Nakhchivan: Erzurum application. Current Perspectives in Social Sciences, 26(3), 268-280.

Files
EISSN 2822-3160