Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Are Exchange Rate Expectations Rational in Turkey?

1.

Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bayburt, Türkiye

2.

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 281-290
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1016314
Read: 742 Downloads: 240 Published: 28 September 2022

Exchange rates, which enable international commercial activities, are an important macroeconomic variable that has the power to affect economies through many channels. With this feature, exchange rates are among the main focal points for economic policies in many countries. While developing policies for exchange rates, the expectations regarding the exchange rate as well as the course of the exchange rate are carefully monitored by policy makers. For this reason, the rationality of expectations is extremely important both for the development of the right policies and for the effective implementation of these policies. In this study, it is examined whether the exchange rate expectations are rational as suggested by the rational expectations hypothesis for Turkey. In this context, the aim of this study is to examine the unbiasedness and effectiveness of short and long-term expectations for the exchange rate of dollar and to reveal whether the expectations are rational or not. According to the findings of the study, while the unbiasedness hypothesis is rejected in all cases, the efficiency hypothesis is generally accepted. These results basically imply the conclusion that economic agents cannot make unbiased forecasts even though the available information is used effectively, in other words, expectations are not rational. It can be said that Turkey's relatively fragile structure and the unpredictable effects of economic and political shocks on the exchange rate are effective on these results.

Jel Codes: C12, D84, F31

Türkiye’de Döviz Kuru Beklentileri Rasyonel mi?

Uluslararası ticari faaliyetlere olanak sağlayan döviz kurları ekonomileri birçok kanaldan etkileme gücüne sahip önemli bir makroekonomik değişkendir. Bu özelliği ile döviz kurları pek çok ülkede iktisat politikalarının temel odak noktaları arasında yer almaktadır. Döviz kurlarına yönelik politikalar geliştirilirken en az döviz kurunun izlediği süreç kadar kura yönelik beklentiler de politika yürütücüleri tarafından dikkatle izlenmektedir. Bu nedenle beklentilerin rasyonalitesi hem doğru politikaların geliştirilebilmesi hem de etkin yürütülebilmesi için son derece önemlidir. Bu çalışmada Türkiye için döviz kuru beklentilerinin rasyonel beklentiler hipotezinin öne sürdüğü gibi rasyonel olup olmadığı incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada dolar kuruna yönelik kısa ve uzun dönem beklentilerin yansızlığının ve etkinliğinin incelenerek beklentilerin rasyonel olup olmadığının ortaya konulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma bulgularına göre yansızlık hipotezi her durumda reddedilirken, etkinlik hipotezi genel olarak kabul edilmektedir. Bu sonuçlar temel olarak mevcut bilginin etkin şekilde kullanılıyor olmasına rağmen ekonomik birimlerin yansız tahminlerde bulunamadığı daha net bir ifadeyle beklentilerin rasyonel olmadığı sonucunu ima etmektedir. Türkiye’nin nispeten kırılgan bir yapıya sahip olması ile ekonomik ve politik şokların döviz kuru üzerindeki öngörülemeyen etkilerinin ulaşılan bu sonuçlar üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Döviz Kuru, Rasyonel Beklentiler Hipotezi,

Yansızlık Jel Kodları: C12, D84, F31

Cite this article: Yıldız, Ü., & Günsoy, B. (2022). Are exchange rate expectations rational in Turkey? Current Perspectives in Social Sciences, 26(3), 281-290.

Files
EISSN 2822-3160