Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

The Analysis of Rhymed Lyric Poem “Çarpişir” by Bayburtlu Zi̇hni̇ with Constructive Meth

1.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ağrı, Türkiye

Journal of Social Sciences Institute 2022; 26: 245-255
DOI: 10.5152/JSSI.2022.2256174
Read: 109 Downloads: 55 Published: 28 June 2022

Bayburtlu Zihni who is known as a minstrel of 19th century is among the prominent names of the Classical Turkish poem tradition. The divans and lyrics that he wrote or arranged are of great importance since these rich documents reflect the Classical Turkish poem tradition. Analysing the lyrics of Bayburtlu Zihni with modern methods is important due to the fact that could be possible to reveal the aesthetic and cultural richness, to read them clearly by looking at the past from the present aspect, and to make them gain a contemporary place by reminding them again. This study was conducted with the aim of analysing the rhymed lyric poem “Çarpışır” by Bayburtlu Zihni with constructive method and revealing its features and importance in the light of modern literary approaches. While the research population is comprised of the lyrics of Bayburtlu Zihni, rhymed lyric poem “Çarpışır” is chosen as a sample with convenience sampling method. The research was conducted according to qualitative research design. The data was collected via document analysis, classical serh method, ontological analysis method and analysed with constructivist method. In the end of the study, rhymed lyric poem “Çarpışır” by Bayburtlu Zihni was presented in terms of style, meaning and structural consistence.

Bayburtlu Zihni’nin “Çarpışır” Redifli Gazelinin Modern Yöntemlerle İncelemesi

XIX. yüzyıl halk şairlerinden olan Bayburtlu Zihni, hem halk şiiri hem de divan şiiri tarzında yazdığı şiirler ile tanınmıştır. Onun Divanı, klasik Türk şiir geleneğini yansıtan örneklerle doludur. Bundan dolayı önem arz etmektedir. Bayburtlu Zihni’nin gazellerinin modern metotlarla incelenmesi, bu gazellerin taşıdığı estetik ve şairin kültürel birikiminin ortaya konulması; ayrıca bugünden düne bakarak anlaşılır şekilde okunması, yeniden hatırlanarak güncel bir yer edinmesi bakımından önemlidir. Bu makalede, Bayburtlu Zihni’nin “çarpışır” redifli gazeli yapısalcılık ve ontolojik metot ile incelenerek modern edebîyat yaklaşımları ışığı altında incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın kapsamını Bayburtlu Zihni’nin gazelleri oluştururken amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiş “çarpışır” redifli gazel esas alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Veriler, doküman incelemesi yolu ile toplanmış, ontolojik analiz metodu ve yapısalcılık metoduna göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Bayburtlu Zihni’nin “çarpışır” redifli gazeli şekil, anlam ve yapısal uyum açılarından ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bayburtlu Zihni, klasik Türk şiiri, yapısalcılık, gazel

Cite this article: Özyurt, S. (2022). The analysis of rhymed lyric poem “Çarpışır” by Bayburtlu Zihni with constructive method. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), 245-255.

Files
EISSN 2822-3160