Current Perspectives in
Social Sciences
Research Articles

Comparison of Professional Burnout Levels and Job Satisfaction of Physical Education and Sports Teachers Working with Distance Education During the Pandemic Period

1.

Department of Physical Education and Sports Teaching, Bitlis Eren University, School of Physical Education and Sports, Bitlis, Turkey

Current Perspectives in Social Sciences 2022; 26: 298-305
DOI: 10.5152/JSSI.2022.2237106
Read: 444 Downloads: 172 Published: 28 September 2022

In this study, it is aimed to compare the professional burnout levels and job satisfaction of Physical Education and Sports Teachers who work with distance education during the pandemic period. The research group consisted of 139 (59 female, 80 male) Physical Education and Sports Teachers working in the province and districts of Bitlis. “Personal Information Form”, “Maslach Burnout Inventory” and “Minnesote Job Satisfaction Inventory (MIDO)” were used as data collection tools in the research. In line with the research findings, it has been determined that there is a negative and moderate relationship between the job satisfaction and professional burnout of physical education and sports teachers working with distance education during the pandemic period. As a result of the research; It has been revealed that while the job satisfaction level of physical education and sports teachers who teach with distance education during the pandemic period increased, their level of professional burnout decreased.

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimle Çalışan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve İş Doyumlarının Karşılaştırılması

Bu çalışma da Pandemi döneminde uzaktan eğitimle görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Bitlis il ve ilçelerinde görev yapmakta olan 139 (59 kadın, 80 erkek) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma da veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Maslak Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory) Maslach ve “Minnesote İş Doyum Ölçeği (MİDO) ” kullanılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda, Pandemi döneminde uzaktan eğitimle görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyumu ile mesleki tükenmişlikleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu ve orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucu olarak; Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile ders işleyen beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeyi artarken, mesleki tükenmişlik düzeylerinin düştüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, mesleki tükenmişlik, iş doyumu, pandemi dönemi, beden eğitimi ve spor öğretmenleri

Cite this article: Mutlu Bozkurt, T. (2022). Comparison of professional burnout levels and job satisfaction of physical education and sports teachers working with distance education during the pandemic period. Current Perspectives in Social Sciences, 26(3), 298-305.

Files
EISSN 2822-3160