Current Perspectives in
Social Sciences
Review

A Review on Autobiographical Memory Development and Self-Esteem in Immigrant Adolescents

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye

Journal of Social Sciences Institute 2022; 26: 256-267
DOI: 10.5152/JSSI.2022.1028332
Read: 115 Downloads: 72 Published: 28 June 2022

The main purpose of this review is to examine the relationships between self, memory and migration in adolescence in accordance with their reciprocal nature. Depending on this purpose, in this study, the effects of migration on adolescents' self-esteem and possible differences in autobiographical memory processes as a result of this impact; the effects of migration on autobiographical memory processing (eg, bilingualism, etc.) and as a reflection of this, its possible effects on self-esteem are discussed. The effects of self-esteem as an individual difference variable on adaptation in the migration process and the possible differences that can be observed in the functioning of autobiographical memory are also examined in this review. In the literature, autobiographical memory studies on adolescents mainly focus on three themes: (a) the development of autobiographical memory in childhood and adolescence, (b) individual differences and psychopathology, and (c) contextual differences. Studies examining the relationship between migration (as a contextual difference) and autobiographical memory and self-esteem (as an individual difference) variable are extremely limited in the literature. In this sense, in the light of these past studies in the literature, concepts such as the development, functioning and functions of autobiographical memory are summarized in relation to migration and self-esteem. For this purpose, this article basically consists of three parts. In the first part, researches on the development of autobiographical memory, in the second part, studies on the relationship between autobiographical memory and self-esteem, and in the third part, studies examining autobiographical memory in the context of migration are evaluated.

Göçmen Ergenlerde Otobiyografik Bellek Gelişimi ve Benlik Saygısı Üzerine Bir Derleme

Bu derleme çalışmasının temel amacı, ergenlikte benlik, bellek ve göç arasındaki ilişkileri karşılıklı doğalarına uygun şekilde incelemektir. Bu amaca bağlı olarak bu çalışmada, göçün ergenlerin benlik saygısı üzerindeki etkileri ve bunun bir çıktısı olarak otobiyografik bellek süreçlerindeki olası farklılıklar; göçün otobiyografik bellek işleyişindeki etkileri (örn. çift dillilik vb.) ve bunun bir yansıması olarak benlik saygısı üzerindeki olası etkileri ele alınmıştır. Bireysel farklılık değişkeni olarak benlik saygısının göç sürecindeki uyuma etkileri ve buna bağlı olarak otobiyografik bellek işleyişinde gözlenebilecek olası farklılıklar da bu derleme kapsamında irdelenmiştir. Literatürde, ergenler üzerine yapılan otobiyografik bellek çalışmaları temel olarak üç tema üzerine yoğunlaşmaktadır: (a) otobiyografik belleğin çocukluk ve ergenlikte gelişimi, (b) bireysel farklılıklar ve psikopatoloji ve (c) bağlamsal farklılıklar. Bağlamsal farklılık olarak göçün otobiyografik bellek ile ilişkisini ve bireysel farklılık değişkeni olarak benlik saygısını inceleyen çalışmalar literatürde son derece kısıtlıdır. Bu anlamda, bu çalışma literatürdeki geçmiş çalışmalar ışığında, otobiyografik belleğin gelişimi, işleyişi ve işlevleri gibi kavramlar göç ve benlik saygısıyla ilişkili olarak özetlemiştir. Bu amaçla hazırlanan makale temelde üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde otobiyografik belleğin gelişimi üzerine duran araştırmalar, ikinci bölümde otobiyografik bellek ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi konu alan araştırmalar, üçüncü bölümde ise otobiyografik belleği göç bağlamında inceleyen araştırmalar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, otobiyografik bellek, göç, benlik saygısı, benlik-bellek ilişkisi

Cite this article: Boyacı, B., & Boyacıoğlu, İ. (2022). Göçmen ergenlerde otobiyografik bellek gelişimi ve benlik saygısı üzerine bir derleme. Current Perspectives in Social Sciences, 26(2), 256-267.

Files
EISSN 2822-3160